استاندارهای خرمگس برای مقالات ارسالی

 

استاندارهای خرمگس برای مقالات ارسالی:

–        مقاله های ارسالی  با فرمات  MS-WORD

–        خط نگارش: Arial (Body CS) – اندازه:  ۱۴

–        فاصله بین خطوط در نوشته: ۵.۱ 

–        بدون فاصله بین پاراگراف ها

–        فرمات صفحه: DIN A4 – اندازه: ۲.۶ در ۱۰ اینچ

–        دارای فهرست مطالب تنظیم شده در فرمات: MS-WORD Table of Content

–        بدون غلط چاپی و پیشاپیش ویرایش شده

–        رسم الخط مقاله ها به گزینش نویسنده، پیرو یکی از شیوه های امروزی و رایج زبان فارسی

–        دارای فهرست معتبر منابع

–        امانت گزار در زمینۀ اعلام نوشته یا ترجمه بودن کل یا بخش هایی از آن

–        در نشریه های دیگر به چاپ نرسیده باشد.

–        مهم، ساختار منسجم و پرورش کافی و روش -مند در طرح مفاهیم است، نه کوتاهی یا بلندی نوشته ها.

–        خرمگس از ویرایش مقاله ها معذور است.

–        خرمگس از پذیرش نوشته های دارای نام مستعار خودداری می کند.

–        خرمگس از پذیرش نوشته هایی که در آن به شخصی حقیقی یا حقوقی توهین شده باشد، خودداری می کند.

–        دیدگاه های نویسندگان، الزامأ همان دیدگاه دبیران این گاهنامه نیست.

–        درپاورقی لطفا از این فرمات استفاده کنید:

نام نویسنده.: تاریخ انتشار، صفحه  xxx

–        در فهرست مرجع کتاب ها و مقالات لطفا از این فرمات استفاده کنید:

نام نویسنده.: تاریخ انتشار، نام کتاب یا مقاله، انتشارات، کشور، شهر

–        در فهرست مراجع، برای مقالات، نام  کتابی را که مقاله در آن منتشر شده نیز ذکر کنید.