اسفندیار طبری

تز فوق لیسانس در فیزیک از دانشگاه وورتزبورگ – آلمان:   تفکیک  زیمانی در  اکسپتور ها     

تز فوق لیسانس در فلسفه از دانشگاه اشتوتگارت – آلمان: عدالت اجتماعی جان  رولز

تز دکترا در فلسفه  از دانشگاه اشتوتگارت – آلمان: نقد وعقلانیت در فلسفه شرقی و اروپایی

هابیلیتاسیون(post doc)  :عدالت  بین نسلی و فرا نسلی

فعالیت  های آکادمیک :

از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ میلادی: استاد در رشته فلسفه علمی‌ در دانشکده عالی‌  نورنبرگ – آلمان

مواد درسی‌: فلسفه  علمی‌، منطق و اندیشه ، تئوری برخورد ها ، تئوری تصمیم و بازی، تئوری سیستم ها، تئوری استدلال، تئوری  فرهنگ

 

از سال ۲۰۰۵ به این سو: مدرس و پژوهشگر در رشته فلسفه اخلاق و سیاسی و استاد هونورار Honorary فلسفه

مواد درسی‌: عدالت اجتماعی ، عدالت بین نسلی،  تاریخ فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی،  فلسفه علمی‌ ،  فلسفه پیر شناسی‌

 

 

 برخی از کتاب ها و نوشته ها :

some Publications

Sohrawardei interkulturell gelesen. Verlag Bauz, Taurgott, 2009.

Zum Begriff ‚Alter‘. In: Zeitschrift für Gerontologie und Ethik, 2/2010.

Eine erkenntnistheoretische Begründung der Gerontologie. In: Zeitschrift für Gerontologie und

Ethik, 2/2010.

Altersdifferenz: eine ontologische Untersuchung nach Heidegger In: Zeitschrift für Gerontologie

und Ethik, 2/2010.

Desire an Care: A Philosophical-Gerontological Debate. In: Gerontologica, No1 / 7 June 2011.

Das Verhältnis Zwischen Individuum und Gesellschaft (Februar 2010).

Wahrheit und Moral (Tübingen 1998).

Habermas versus Marcuse (Tübingen 1999).

Überlegungsgleichgewicht. Vortragsprojekt an den Oberseminar von Prof. Höffe, Tübingen 1999.

Einführung in die Wahrheitstheorie (Tübingen 2000).

Subjekt versus Objekt (Tübingen 2000).

Risikotheorie (Tübingen 2001).

Ästhetik von Friedrich Schiller (Tübingen 2001).

Abduktion und Analogie als Grundlage für die Moralbegründung. Vortragsprojekt am

Oberseminar von Prof. Höffe. Tübingen 2002.

The Term ‚old age‘ (۲۰۱۰). In: Gerobilim.

زمینه فلسفه سیاسی ، انتشارات مه ،تهران ،  در دست انتشار

some Lectures:

Einführung in die Wissenschaftstheorie (I, II, III). (Philosophy of Science)

Einführung in die philosophische Argumentationstheorie (I. II. III) (Argumentationtheory)

Einführung in die System und Spieltheorie (System and game theory)

Denken und Logik  (Thinkig and logic )

You may also like...