خرمگس شماره ۹: جستار هایی‌ پیرامون پوپولیسم

bild8

دفتر نهم

جستارهایی پیرامون پوپولیسم

شهریور ۱۳۹۷ برابر با آگست ۲۰۱۸

شورای دبیران:

شیریندخت دقیقیان

رامین جهانبگلو

اسفندیار طبری

 

طراح تارنما: همایون ماکویی

شبکه های اجتماعی: جلال کیابی

www.falsafeh.com

 

فهرست نوشتارها

گفتار آغازین ۳

 داریوش شایگان: در جستجوی روح ایرانی (رامین جهانبگلو- ترجمه: شیریندخت دقیقیان)                           ۴                                                                                                                                           پدیدۀ پوپولیسم (اسفندیار طبری) ۶

سیر تکوین فلسفی مفهوم جامعۀ مدنی (رامین جهانبگلو) ۱۴

هیچ جریان سیاسی در هیچ کجای دنیا خود را پوپولیست نمی نامد! (ریموند رخشانی)                                ۲۵

زبان توصیفی در خدمت پوپولیسم (میرحمید سالک) ۳۲

حافظ و هیچ انگارباوری (نادر مجد)                                                                                                            ۳۸                                                                                                                       توده گرایی، پوپولیسم، و جشنوارۀ آتشین ستایش عامه (گودرز اقتداری)                                                ۵۵

هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: مصاحبه با اوتفرید هوفه ۷۷

هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: مصاحبه با هلموت باخ مایر ۸۰

هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: پوولیسم، فریب یا گشودگی معنا (عمران راتب) ۸۳

 چرا پوپولیسم به ارتباطات جمعی دمکراتیک آسیب می رساند؟ (سیلیو ویسبورد – ترجمه: شیریندخت دقیقیان) ۹۳

پوپولیسم چیست؟ (جان ورنر مولر – ترجمه و تلخیص: حمید شیرازی) ۱۰۴

سوژه در دوران دیجیتال (اسفندیار طبری – ترجمه: امیر طبری) ۱۲۵

 پوپولیسم در رم و آتن قدیم (اشتفان ربینیخ و کریستیان مایر- ترجمه: بانو مهر) ۱۳۶

تازه های نشر: معرفی و بررسی کتاب ۱۱۴۰

 

 

 

 

گفتار آغازین

 

دفتر نهم گاهنامۀ فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی پوپولیسم به اهل مطالعه و پژوهش فارسی زبان، تقدیم می گردد.

خرمگس، گاهنامه ای فلسفی است که داوطلبانه زیر نظر شورای دبیران اداره و منتشر می شود و دانلود آن برای همگان در سراسر دنیا آزاد است.

با قدردانی از همکاران، نویسندگان، مترجمان همراه و چهره های فلسفه و رشته های همجوار در ایران، افغانستان و آلمان که در مصاحبه و هم اندیشی برای این دفتر مشارکت کردند. 

از محققان و مترجمان فلسفه و رشته های همجوار دعوت می شود که در دفتر دهم گاهنامۀ فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی “روشنفکر” مشارکت ورزند.

پیشاپیش از سردبیران و خوانندگان برای معرفی خرمگس در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از جمله کانال تلگرام خرمگس، سپاسگزاریم.

 

شورای دبیران،

شهریور ۱۳۹۷

آگوست ۲۰۱۸

 

You may also like...