رامین جهانبگلو

رامین جهانبگلو

فارغ‌التحصیل دکترا فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه

مدرس ‌

برخی از کتاب ها و نوشته ها :

·

تاملات هگلی، نشر نی

تفاوت و تساهل، همراه با جمشید بهنام، نشر مرکز

جهانی بودن

مدرن‌ها، گفتگو با جرج استینر، نشر نی

شوپنهاور و نقد عقل کانتی، نشر نی

گاندی و ریشه‌های فلسفی عدم خشونت، گفتگو با آیزایا برلین

زیر آسمانهای جهان، دموکراسی و روشنفکران، از مجموعهٔ فلسفهٔ امروز، نشر مرکز

آشیش ناندی

روح هند

You may also like...