روزنامه نگاری و مسئله خشونت

آکادمی زمانه

برای دریافت مصاحبه اینجا را کلیک کنید

خشونت یکی از مسائل عمده جامعه‌های بشری است. در کشورهای استبدادزده یکی از شکل‌های اصلی بروز آن خشونت دولتی برای حفظ و تحکیم نظام است. نیروهای مخالف نیز می‌توانند خشونت‌ورز شوند. وظیفه روزنامه‌نگار بازنمایی امور است. اما خشونت را چگونه می‌توان بازنمود؟ آیا بازنمایی هر شکلی از آن رواست؟ اما همه شکل‌های خشونت‌ آشکار نیستند و در نتیجه بازنمایی آنها مشکل است. چگونه خشونت‌های پنهان را تشخیص دهیم و چرا به عنوان روزنامه‌نگار موظفیم به آنها بپردازیم؟ کارافزار اصلی روزنامه‌نگار زبان است. زبان خود یک نهان‌گاه و جلوه‌گاه اصلی خشونت است. روزنامه‌نگار چرا و چگونه باید به بررسی انتقادی کارافزار اصلی خود رو آورد، آن هم از زاویه امکان آلودگی آن به خشونت؟

You may also like...