شیرین دخت دقیقیان

shirindokht480شیرین دخت دقیقیان

تألیف:

* اندیشیدن هنوز؛ گزیدۀ مقاله های فلسفی- اجتماعی؛ ۲۰۰۸، ایالات متحده، شرکت کتاب

* نیایشگاه در تاریخ و فلسفۀ یهود، ۲۰۰۰، تهران، نشر ویدا

* زنانه با پروین، ۱۹۹۹، نشر سالی، تهران

* پژوهشی در نقش پروتوتیپ ها در آفرینش ادبی، ۱۹۹۰، تهران، نشر چشمه – چاپ دوم در دست انتشار، نشر مروارید

* شرحی تاریخی و مفهومی بر تلمود، ۲۰۱۳، ایالات متحده، Persian Maimonides Foundation

* شرحی بر دلالت الحائرین، ۲۰۱۲ ، ایالات متحده،Persian Maimonides Foundation

تارنمای: www.persian-maimonides.org

شرح و ترجمه:

* راهنمای سرگشتگان [ دلالت الحائرین]؛ اثر موسی بن مایمون، در سه جلد؛ ۲۰۱۲، ایالات متحده، Persian Maimonides Foundation

تارنمای: www.persian-maimonides.org

* اسطوره، امروز؛ رولان بارت، ۱۹۹۶، تهران، نشر مرکز، چاپ هفتم

* نقد و حقیقت؛ رولان بارت، ۱۹۹۷، تهران، نشر مرکز، چاپ هشتم

* درجۀ صفر نوشتار، رولان بارت، ۱۹۹۸، تهران، نشر هرمس، چاپ سوم

* هورلا، گی دوموپاسان، نشر چشمه، ۱۹۹۶، چاپ چهارم

* مقاله های نقد، رولان بارت، در دست انتشار

* مقاله های نقد نو، رولان بارت، در دست انتشار

* تولستوی از دریچۀ یادها، نشر خنیا، ۱۹۹۲، تهران، چاپ دوم

* مدرنیته، الکسی نوس، نشر باغ آیینه، در دست انتشار

* دلبند، تونی موریسون، نشر چشمه/روشنگران، ۱۹۹۷، تهران، چاپ چهارم

* داستان پسرم، نادین گوردایمر، نشر روشنگران، ۱۹۹۶، تهران، چاپ سوم

* نوشتار یا زندگی، ژرژ سامپرن، ممنوع چاپ در ایران از سال ۱۹۹۹

* کتاب شناخت، اثر موسی بن مایمون، ۲۰۱۳، ایالات متحده، Persian Maimonides Foundation

نشریه ها:

* رییس هیئت دبیران و مدیر اجرایی نشریهء مطالعات فلسفهء هنر، زیبا شناخت، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، ۱۹۹۹-۲۰۰۰تهران

* عضو هیئت ترجمهء دایرالمعارف تاریخ بشر یونسکو، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران،۱۹۹۹-۲۰۰۰

* نویسندهء همراه در نشریهء مطالعات کاربردی هنر، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، تهران، ۱۹۹۸-۲۰۰۰

* نویسندهء همراه در فصلنامهء هنر، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، تهران، ۱۹۹۷ – ۲۰۰۰

* نویسندهء همراه در نشریهء گفتگو، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۲۰۰۰

* نویسندهء همراه در سایت ایران امروز – ۲۰۰۳ تا امروز

لینک مقاله های فلسفی، ادبی و اجتماعی:

گزاره‌ی فلسفی و گزین‌گویه در نوشتار

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/22588/

سکولاریزم عنصر هم‌پیوند با دموکراسی

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/21171/

کلاه یک مفهوم

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/20420/

هانا آرنت و دُشواره‌ی شرّ

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/21752/

رستگاری شر در فلسفۀ مارتین بوبر

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/21525/

مسئولیت ِ خالق اثر ِادبی – به یاد منصور خاکسار

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/22004/

توبه‌ی سیاه

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/19884/

مدرنیته‌ی سنجش‌گر و عدم قطعیت

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/19484/

مارتین بوبر و «دیدار انسانی»

ناگفتـگو در نادیـدار!

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/19433/

مارتین بوبر و فلسفۀ گفتگو

http://think.iran-emrooz.net/index.php?/think/more/19433/

دربارهء تولستوی – گفت‌وگو با شیرین‌دخت دقیقیان

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/27800/

You may also like...