لیبرالیسم سیاسی

 

لیبرالیسم سیاسی

 rawls

اثر جان رالز، ترجمهٔ موسی اکرمی

 

تهران: نشر ثالث

شرح رو و پشت جلد کتاب (نوشتۀ مترجم):

موضوع اساسی کتاب لیبرالیسم سیاسی، چونان بازنگری روزآمد کتاب نظریه‌ ای در بارۀ عدالت، بررسی امکانِ پایداریِ جامعه ای است که با اصول عدالت سامان یافته است، این‌ بررسی در چارچوب تأکید خاص رالز بر برداشت سیاسی از عدالت، یا روشن‌ سازی عدالت سیاسی و تصحیح پاره‌ ای از نکات کتاب نظریه ای دربارۀ عدالت روی می‌دهد تا لیبرالیسم ویژۀ رالز، به نام لیبرالیسم سیاسی، را در برابر لیبرالیسم‌های فراگیر دیگر تجسم بخشد.

تبیین رالزی از لیبرالیسم در این کتاب، دربرابر برداشت‌های پیشین از عدالت، به دنبال دستیابی به اِجماع میان شهروندانِ معقول و عقلانی، و همچنین آزاد و برابر، بدون ‌تمسُّک به هر گونه خاستگاه آموزه ایِ فراگیر و ارزش‏های به اصطلاح ژرفِ استعلایی است، یک اِجماعِ همپوش برای دستیابی به یک رژیم دموکراتیک استوار بر قانون اساسی، در جامعۀ برخوردار از تکثر آموزه‌های معقولِ دینی یا فلسفی یا اخلاقی، تا شرایط منصفانۀ همکاری اجتماعی به بهترین شکل تحقق ‌یابند.

 

You may also like...