Author: خرمگس

Journalis_Gewalt

روزنامه نگاری و مسئله خشونت

آکادمی زمانه

برای دریافت مصاحبه اینجا را کلیک کنید خشونت یکی از مسائل عمده جامعه‌های بشری است. در کشورهای استبدادزده یکی از شکل‌های اصلی بروز آن خشونت دولتی برای حفظ و تحکیم نظام است. نیروهای مخالف...

alexis-de-tocqueville

لحظه توکویلی

لحظه توکویلی پدیده ای است  در جامعه شناسی‌ و روانشناسی اجتماعی که می‌ گوید: انقلاب آنگاه بر نمی خیزد که سرکوب به بدترین شکل خود وجود دارد، بلکه آنگاه که رژیم نرمش نشان می‌...