Category: فلسفه

superfluid

فضازمانِ اَبرسَیّال

دکتر حسن بلوری  

Superfluid Spacetime1   فشرده مفهوم فضازمان قرن‌هاست که مورد توجه فیلسوفان و فیزیکدان‌ها می‌باشد، آنها برای شناخت چیستی فضازمان تلاش فراوان کرده‌اند. اما این تلاش‌ها‌ تاکنون به نتیجه مطلوب نیانجامیده ‌‌است. در دهه‌های اخیر...

tars

ستایش از سرمایه داری؟

نیکلاوس پیپر

 برچسب قیمت برای طبیعت درباره اینکه سرمایه داری قادر به یادگیری است   و چگونه می تواند به حمایت از محیط زیست کمک کند. سرمایه داری در میان در موقعیت دشواری قرار دارد. همه...

rawadari1

رواداری

محمود شوشتری

با یاد و خاطره دو عزیز که دست بیرحم بیماری سرطان هر دو را یکی پس از دیگری از ما گرفت. دو دوست خوب که سرمشق رواداری و بردباری بودند.        ...

quantum.png

کوانتای فضا و زمان

دکتر حسن بلوری 

The Quanta of Space and Time1   فشرده عرصه، میدانِ عمل یا پس‌زمینه‌ی فلسفه و فیزیک فضازمان تصور شده است. تلاش چندین هزار ساله‌ی انسان برای شناختِ خاستگاه و ساختارِ این پس‌زمینه تاکنون به...

arman_16

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان، شماره ۱۶، منتشر شد

لینک آزاد برای خواندن فصلنامه: http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2021/04/arman16.pdf   بنیادگذار: دکتر ساموئل دیان مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاح زاده سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان بنیاد غیرانتفاعی آرمان، شماره جدید فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان را...

sepehrandisheh

سپهر اندیشه نشریه شماره یک

حرکت ها و جنبش های اجتمأعی در ایران

  سپهر اندیشه نشریه شماره یک  حرکت ها و جنبش های اجتمأعی در ایران