Category: فلسفه هنر

loriot1

طنز به مثابه‌ی هنر یا نهادی سرکوب‌گر«آسیب شناسی طنز»

محمدهادي ‌پورابراهيم

اشاره: این واکاوی از یک‌سو استوار است بر نظریه‌ی سرکوب در نظام فکری فروید و از دیگرسو محدود می‌شود به مفهوم قدرت در دستگاه فکری فوکو. و با نگاهی جامعه‌نگر قصد دارد طنز را...