Category: فلسفه سیاسی

revolution

روزمره‌گی و جنبش های اجتماعی

فرهاد خسرو خاور و سعید پیوندی

      پیش درآمد در بحث های مربوط به جنبش های اجتماعی در جامعه شناسی مسئله رابطه کنش جمعی با پدیده روزمره گی و زندگی روزمره کمتر مطرح شده است. بسیاری از جنبش...

zist

تغییرات زیست محیطی و حقوق بشر

جاشوا گلرز

  ترجمه: ن. نوری زاده   پرداختن به رفع بحران زیست محیطی در جهان مستلزم اتحاد همه جانبه در موضوع عدالت اقلیمی است.  شواهد علمی تصویر روشن و بدون ابهام از آنچه پیش روی...

goldene-muenze-mit-wort-bitcoin_1308-9855

طلای باهوش

ایجما منگلد

طلای باهوش بیت کوین چیزی فراتر از یک مورد حدس و گمان و یک مسئله زیست محیطی است: این یک جنبش سیاسی جدید از تمرکززدایی بنیادی است.   Die Zeit , Number 25  ...

tars

ستایش از سرمایه داری؟

نیکلاوس پیپر

 برچسب قیمت برای طبیعت درباره اینکه سرمایه داری قادر به یادگیری است   و چگونه می تواند به حمایت از محیط زیست کمک کند. سرمایه داری در میان در موقعیت دشواری قرار دارد. همه...