Category: فلسفه علمی

rooz

روزِ بدونِ دیروز

دکتر حسن بلوری 

  دانه دانه بودنِ فضا و زمان نظریه ریسمان‌ها The day without yesterday, graininess of the space and time, string theory1 فشرده “مقوله‌هائی که مفید بودن خود را در رده‌بندی چیزها به اثبات رسانده‌اند...

elieat1

علیتِ سرنوشت‌ساز

دکتر حسن بلوری

علیتِ سرنوشت‌ساز Crucial causality1   فشرده ما برای بیان رخداد‌های طبیعی همواره، خواسته یا ناخواسته، از مقوله فضازمان استفاده می‌کنیم. بی‌آن‌که بگوئیم و یا اصولا بدانیم فضازمان چیست. آیا در چنین حالتی ما مجاز...

superfluid

فضازمانِ اَبرسَیّال

دکتر حسن بلوری  

Superfluid Spacetime1   فشرده مفهوم فضازمان قرن‌هاست که مورد توجه فیلسوفان و فیزیکدان‌ها می‌باشد، آنها برای شناخت چیستی فضازمان تلاش فراوان کرده‌اند. اما این تلاش‌ها‌ تاکنون به نتیجه مطلوب نیانجامیده ‌‌است. در دهه‌های اخیر...

quantum.png

کوانتای فضا و زمان

دکتر حسن بلوری 

The Quanta of Space and Time1   فشرده عرصه، میدانِ عمل یا پس‌زمینه‌ی فلسفه و فیزیک فضازمان تصور شده است. تلاش چندین هزار ساله‌ی انسان برای شناختِ خاستگاه و ساختارِ این پس‌زمینه تاکنون به...

faza2

خاستگاهِ فضا و زمان

دکتر حسن بلوری  

  The origin of space and time1   فشرده شواهد تاریخی نشان می‌دهند که دانش فلسفه و علم فیزیک مُدام در حال توسعه هستند. اما آنچه در این میان مشهود و قابلِ تاُمل است...

epistemo

ثابت‌های طبیعیِ و شناخت‌شناسی

دکتر حسن بلوری

  The natural constants1 and epistemology           فشرده در قوانین اساسی علم پارامترهایی به نام ثابت‌های طبیعی مطرح هستند که بنابر یافته‌ها نقش تعیین کننده در سرنوشت کیهان دارند. طبق...