Category: فلسفه علمی

method_bluri

روشِ دستیابی به قوانینِ طبیعی

دکتر حسن بلوری    

برلین، ۲۰۲۲٫۰۵٫۰۶   Method to obtain the laws of nature1   فشرده انسان به تجربه دریافته است که جهانِ هستی قانونمند و قوانینِ سطوحِ مختلفِ آن درهم‌تنیده است. او همچنین دریافته است که دستیابی...

faza_zanam

تَوهّمِ فضا و زمان

دکتر حسن بلوری 

مانند توهّم شیرِ آب۱ The illusion of space and time1   فشرده اینشتین: “نیوتن، مرا ببخش آنگونه که فکر ‌‌میکردی فضا ـ زمان مطلق نیست.”۲ حال نظریه گرانش کوانتومی می‌گوید: “اینشتین، با عرض معذرت...

rooz

روزِ بدونِ دیروز

دکتر حسن بلوری 

  دانه دانه بودنِ فضا و زمان نظریه ریسمان‌ها The day without yesterday, graininess of the space and time, string theory1 فشرده “مقوله‌هائی که مفید بودن خود را در رده‌بندی چیزها به اثبات رسانده‌اند...

elieat1

علیتِ سرنوشت‌ساز

دکتر حسن بلوری

علیتِ سرنوشت‌ساز Crucial causality1   فشرده ما برای بیان رخداد‌های طبیعی همواره، خواسته یا ناخواسته، از مقوله فضازمان استفاده می‌کنیم. بی‌آن‌که بگوئیم و یا اصولا بدانیم فضازمان چیست. آیا در چنین حالتی ما مجاز...

superfluid

فضازمانِ اَبرسَیّال

دکتر حسن بلوری  

Superfluid Spacetime1   فشرده مفهوم فضازمان قرن‌هاست که مورد توجه فیلسوفان و فیزیکدان‌ها می‌باشد، آنها برای شناخت چیستی فضازمان تلاش فراوان کرده‌اند. اما این تلاش‌ها‌ تاکنون به نتیجه مطلوب نیانجامیده ‌‌است. در دهه‌های اخیر...

quantum.png

کوانتای فضا و زمان

دکتر حسن بلوری 

The Quanta of Space and Time1   فشرده عرصه، میدانِ عمل یا پس‌زمینه‌ی فلسفه و فیزیک فضازمان تصور شده است. تلاش چندین هزار ساله‌ی انسان برای شناختِ خاستگاه و ساختارِ این پس‌زمینه تاکنون به...