خرمگس

Marx_1

ماجراجویی در مارکسیسم

نوشته مارشال برمان مترجم: گودرز اقتداری

ماجراجویی در مارکسیسم بهترین های مارکس پر است از شور زندگی، شادی و بیش از همه عمیقا انسانی ست. نشریه ژاکوبین پنجم مه ۲۰۱۸ “پیرمرد بی احساس مارکسیسم” در هیچ کجای روایت مارشال برمان...

karl_marx2018

مارکس و «معمای پول»

سایه‌روشن‌هایی از زندگی کارل مارکس به بهانه دویستمین سالگرد تولد او

برگرفته از ویژه‌نامه اشپیگل فیلسوفی که پرولتاریا را به ملجاء و نقطه امید بشریت فراکشید، خود یک اشراف‌زاده و اشراف‌منش بود. تمام عمرش با «پول» درگیر بود؛ چه برای گذران زندگی اشرافی خود و...

digarai

آشتی مدخل دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد

لیندا رازنیک و کلین مورفی- پیشگفتار و ترجمه: شیریندخت دقیقیان

  برگردان از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: Radzik, Linda and Murphy, Colleen, “Reconciliation“, The Stanford Encyclopedia of  Philosophy (Summer 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.) URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/reconciliation/>. پیشگفتار مترجم در جوامع درگیر با دیکتاتوری و...

rakhshani

مصاحبه با ریموند رخشانی

[۱] ر. رخشانی، دکترا در “سیستم‌های مدیریتی انتقال فناوری استاد دانشکده مهندسی‌ صنایع و سیستم ها، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کتاب‌های انگلیسی‌: “اندیشه پیشبردی: مسائل استراتژی و برنامه ریزی،” “بنیاد‌های مهندسی‌ سیستم ها،” تفکر استراتژیک،”...

jahanbagloo

انتقام و حس تقصیر: یک تحلیل فلسفی

رامین جهانبگلو

برگردان: حمید شیرازی برگردان از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: Revenge and Guilt: A Philosophical Analysis. Ramin Jahanbegloo هر کنش آگاهانۀ انتقام جویانه همواره با احساس متضاد تقصیر همراه است.  هر فرد درگیر با...

people

مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

شیریندخت دقیقیان

    فشرده: وقتی ازتوانمندسازی شهروندی [۱] سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود...