خرمگس

eshkewari

تشیع و خشونت ورزی در پویۀ تاریخ

حسن یوسفی اشکوری

اشاره: این نوشتار ذیل عناوین زیر سامان می یابد: ۱-درآمد ۲-تعریفی اجمالی از خشونت ۳-سرشت خشونت پروری اسلام تاریخی ۴-سرشت خشونت پروری تشیع تاریخی ۵-مقایسۀ خشونت شیعی با اهل سنت و با دین های...

arendt

فلسفۀ خشونت پرهیزی

رامین جهانبگلو

برگردان از متن انگلیسی:آزیتا رضوان [۱]   مفاهیم کلیدی: گاندی؛ آهیسما؛ خشونت پرهیزی؛ نظریۀ هانا آرنت دربارۀ قدرت و خشونت؛ نافرمانی مدنی؛ اخلاق؛ سیاست؛ استراتژی؛ تهاجم. در طول تاریخ، جنبش خشونت پرهیزی، تغییرات اجتماعی...

johnrawls

رولز و لیبرالیسم سیاسی

اسفندیار طبری

جان رولز [۱]׳مهم ترین فیلسوف اخلاق دوران ماست. فلسفۀ سیاسى با تئورى او پربارتر شده است. ׳   تا کنون فیلسوفان زیادى خود را مشغول فلسفۀ او نموده و در این راه نیز به...

cordoba

نمونۀ کوردووا (قرطبه) و آموختن از تبادل های بینافرهنگی

رامین جهانبگلو

  رخدادهای خاورمیانه، جدل های خشم آمیزی پیرامون جوامع مسلمان و دموکراسی دامن زده است. برخی از مفسران غربی می گویند که این دو با یکدیگر همخوان نیستند. برخی دیگر، از جمله بسیاری از...

maimun

ابن مایمون و فلسفهء اسلامی

اسفندیار طبری

  چندی پیش اثر موسی ابن مایمون به نام «راهنمای سرگشتگان» توسط شیرین‌دخت دقیقیان به همراه شرح جامعی ‌در باره افکار و آثار او ترجمه و نگاشته شد. در نظر نخست شاید چنین اثری،...

Journalis_Gewalt

روزنامه نگاری و مسئله خشونت

آکادمی زمانه

برای دریافت مصاحبه اینجا را کلیک کنید خشونت یکی از مسائل عمده جامعه‌های بشری است. در کشورهای استبدادزده یکی از شکل‌های اصلی بروز آن خشونت دولتی برای حفظ و تحکیم نظام است. نیروهای مخالف...