خرمگس

eschgh

عشق قسمت دوم

ترجمۀ شیریندخت دقیقیان قسمت دوم

به نقل از سایت زمانه https://www.radiozamaneh.com/690534 دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد عشق چاپ نخست جمعه، ۸ آوریل ۲۰۰۵؛ بازبینی سراسری، چهارشنبه اول سپتامبر ۲۰۲۱   Stanford Encyclopedia of Philosophy Love First published Fri Apr 8, 2005;...

jalal_al_ahmad

مروری انتقادی بر دو کتاب«غرب زدگی» و «درخدمت و خیانت روشنفکران» اثر جلال آل احمد

آرمان میرزانژاد

  مروری انتقادی بر دو کتاب«غرب زدگی» و «درخدمت و خیانت روشنفکران» اثر جلال آل احمد نویسنده: آرمان میرزانژاد چکیده: هدف از بازگشت و بررسیِ انتقادی نظریات جلال آل احمد و نگارش این مقاله مواجهه...

eschgh

عشق قسمت اول

دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد

    چاپ نخست جمعه، ۸ آوریل ۲۰۰۵؛ بازبینی سراسری، چهارشنبه اول سپتامبر ۲۰۲۱ ترجمۀ شیریندخت دقیقیان قسمت اول به نقل از سایت زمانه Stanford Encyclopedia of Philosophy Love First published Fri Apr 8,...

MILL

فرودستی زنان

جان استوارت میل

مترجم ن. نوری زاده       مقدمه مترجم: یکی از مهمترین میراث فرهنگی دوره ویکتوریا(۱) نشرآثار جان استوارت میل (Johan Stuart Mill) میباشد. این آثار موضوعات کلی و متنوعی چون منطق، ریاضی، تاریخ،...

rooz

روزِ بدونِ دیروز

دکتر حسن بلوری 

  دانه دانه بودنِ فضا و زمان نظریه ریسمان‌ها The day without yesterday, graininess of the space and time, string theory1 فشرده “مقوله‌هائی که مفید بودن خود را در رده‌بندی چیزها به اثبات رسانده‌اند...