خرمگس

hanaarendt

کنشگری تحت حاکمیت خودکامه: هانا آرنت و بنیادهای دموکراسی در ایران

ریچی نوژنگ خاتمی - رامین جهانبگلو

برگردان: حمید شیرازی برگردان از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: Acting under Tyranny: Hannah Arendt and the Foundations of Democracy in Iran [3].   در میان اغتشاشات جاری در خاورمیانه که منجر به تغییر...

zizek2.png

مصاحبۀ اختصاصی خرمگس با اسلاوُی ژیژِ‌ک

اجرای مصاحبه و تدوین: شیریندخت دقیقیان

۳-۷ ژانویۀ ۲۰۱۷ ژیژک: من از دست کسانی که با تماشای لحظه های گردآمدن میلیون ها نفر در میدان های عمومی برای اعتراض به رژیم ها به وجد می آیند، خسته شده ام.  برای...

daghighian_seminar01

مبانی جنبش مشاورۀ فلسفی

شیریندخت دقیقیان

  بخش اول: مبانی جنبش مشاورۀ فلسفی شیریندخت دقیقیان   فشرده:  در این نوشتار مختصر، تاریخچه و مبانی جنبش مشاورۀ فلسفی همچون مکمل یا جایگزینی مشروط برای سایکوتراپی بررسی شده، نقدهای فیلسوفان متأخر پیرامون...

fereshtian

بازخوانی جرم سیاسی از دیدگاه فقه و حقوق مدرن

حسن فرشتیان

پیشگفتار: اصل یکصدوهشتم قانون اساسی ج .ا. ایران، جرائم سیاسی و مطبوعاتی را از سایر جرائم تفکیک نموده و مقرر کرده است که دادگاه مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، بایستی علنی و با...

kadivar

گفتگو با محسن کدیور

هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس پیرامون دموکراسی

۲۵ تیر ۱۳۹۵- ۱۵ جولای ۲۰۱۶ رامین جهانبگلو:  به نظر شما در کشورهای اسلامی پس از بهار عربی چه اندازه می توان به دموکراسی امید داشت؟  آیا نمونۀ آزادی در تونس، می تواند در...

Sigmund Freud In Home Office At Desk

فروید همچنان زنده است

اسلاوی ژیژک

ترجمه؛ عباس ارض پیم در سال های اخیر اغلب شنیده ایم که می گویند روانکاوی مرده است. پیشرفت های جدید در علوم مغزی سرانجام روانکاوی را در مکانی که به آن تعلق داشت، قرار...