خرمگس

rawls

لیبرالیسم سیاسی

  لیبرالیسم سیاسی   اثر جان رالز، ترجمهٔ موسی اکرمی   تهران: نشر ثالث شرح رو و پشت جلد کتاب (نوشتۀ مترجم): موضوع اساسی کتاب لیبرالیسم سیاسی، چونان بازنگری روزآمد کتاب نظریه‌ ای در...

locke

نامه ای پیرامون مدارا -جان لاک ۱۶۸۹

جان لاک

  ترجمۀ فارسی از متن انگلیسی: Letter Concerning Toleration به ترجمۀ ویلیام پاپل [۲] از متن اصلی به زبان لاتین و تصحیح جیمز تولی[۳]   شیریندخت دقیقیان   * مفاهیم کلیدی: آزادی؛ مدارا؛ جامعۀ...