خرمگس

revolution

روزمره‌گی و جنبش های اجتماعی

فرهاد خسرو خاور و سعید پیوندی

      پیش درآمد در بحث های مربوط به جنبش های اجتماعی در جامعه شناسی مسئله رابطه کنش جمعی با پدیده روزمره گی و زندگی روزمره کمتر مطرح شده است. بسیاری از جنبش...

zist

تغییرات زیست محیطی و حقوق بشر

جاشوا گلرز

  ترجمه: ن. نوری زاده   پرداختن به رفع بحران زیست محیطی در جهان مستلزم اتحاد همه جانبه در موضوع عدالت اقلیمی است.  شواهد علمی تصویر روشن و بدون ابهام از آنچه پیش روی...

arman_17

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۱۷

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۱۷ منتشر شد و در نشانی زیر در دسترس خوانندگان است: http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Arman_Magazine_17-.pdf شمارۀ هفدهم فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان در دسترس دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه...

elieat1

علیتِ سرنوشت‌ساز

دکتر حسن بلوری

علیتِ سرنوشت‌ساز Crucial causality1   فشرده ما برای بیان رخداد‌های طبیعی همواره، خواسته یا ناخواسته، از مقوله فضازمان استفاده می‌کنیم. بی‌آن‌که بگوئیم و یا اصولا بدانیم فضازمان چیست. آیا در چنین حالتی ما مجاز...

goldene-muenze-mit-wort-bitcoin_1308-9855

طلای باهوش

ایجما منگلد

طلای باهوش بیت کوین چیزی فراتر از یک مورد حدس و گمان و یک مسئله زیست محیطی است: این یک جنبش سیاسی جدید از تمرکززدایی بنیادی است.   Die Zeit , Number 25  ...

superfluid

فضازمانِ اَبرسَیّال

دکتر حسن بلوری  

Superfluid Spacetime1   فشرده مفهوم فضازمان قرن‌هاست که مورد توجه فیلسوفان و فیزیکدان‌ها می‌باشد، آنها برای شناخت چیستی فضازمان تلاش فراوان کرده‌اند. اما این تلاش‌ها‌ تاکنون به نتیجه مطلوب نیانجامیده ‌‌است. در دهه‌های اخیر...

tars

ستایش از سرمایه داری؟

نیکلاوس پیپر

 برچسب قیمت برای طبیعت درباره اینکه سرمایه داری قادر به یادگیری است   و چگونه می تواند به حمایت از محیط زیست کمک کند. سرمایه داری در میان در موقعیت دشواری قرار دارد. همه...