خرمگس

digarai

آشتی مدخل دانشنامۀ فلسفۀ استانفورد

لیندا رازنیک و کلین مورفی- پیشگفتار و ترجمه: شیریندخت دقیقیان

  برگردان از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: Radzik, Linda and Murphy, Colleen, “Reconciliation“, The Stanford Encyclopedia of  Philosophy (Summer 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.) URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/reconciliation/>. پیشگفتار مترجم در جوامع درگیر با دیکتاتوری و...

rakhshani

مصاحبه با ریموند رخشانی

[۱] ر. رخشانی، دکترا در “سیستم‌های مدیریتی انتقال فناوری استاد دانشکده مهندسی‌ صنایع و سیستم ها، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کتاب‌های انگلیسی‌: “اندیشه پیشبردی: مسائل استراتژی و برنامه ریزی،” “بنیاد‌های مهندسی‌ سیستم ها،” تفکر استراتژیک،”...

jahanbagloo

انتقام و حس تقصیر: یک تحلیل فلسفی

رامین جهانبگلو

برگردان: حمید شیرازی برگردان از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: Revenge and Guilt: A Philosophical Analysis. Ramin Jahanbegloo هر کنش آگاهانۀ انتقام جویانه همواره با احساس متضاد تقصیر همراه است.  هر فرد درگیر با...

people

مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

شیریندخت دقیقیان

    فشرده: وقتی ازتوانمندسازی شهروندی [۱] سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود...

shaygan-darush

دُن کیشوت اسلامی

داریوش شایگان - ترجمه‌: مهدی فتوحی

غرب‌زدگی ناآگاهانه ویژگی بارز تمدن‌های موسوم به سنتی، از قبیل ایرانی، اسلامی، هندی و غیره این خصیصه است که همگی این تمدن‌ها در قرن هفده میلادی متوقف و در حین گذر از این عصر،...