خرمگس

MILL

فرودستی زنان

جان استوارت میل

مترجم ن. نوری زاده       مقدمه مترجم: یکی از مهمترین میراث فرهنگی دوره ویکتوریا(۱) نشرآثار جان استوارت میل (Johan Stuart Mill) میباشد. این آثار موضوعات کلی و متنوعی چون منطق، ریاضی، تاریخ،...

rooz

روزِ بدونِ دیروز

دکتر حسن بلوری 

  دانه دانه بودنِ فضا و زمان نظریه ریسمان‌ها The day without yesterday, graininess of the space and time, string theory1 فشرده “مقوله‌هائی که مفید بودن خود را در رده‌بندی چیزها به اثبات رسانده‌اند...

revolution

روزمره‌گی و جنبش های اجتماعی

فرهاد خسرو خاور و سعید پیوندی

      پیش درآمد در بحث های مربوط به جنبش های اجتماعی در جامعه شناسی مسئله رابطه کنش جمعی با پدیده روزمره گی و زندگی روزمره کمتر مطرح شده است. بسیاری از جنبش...

zist

تغییرات زیست محیطی و حقوق بشر

جاشوا گلرز

  ترجمه: ن. نوری زاده   پرداختن به رفع بحران زیست محیطی در جهان مستلزم اتحاد همه جانبه در موضوع عدالت اقلیمی است.  شواهد علمی تصویر روشن و بدون ابهام از آنچه پیش روی...

arman_17

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۱۷

فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۱۷ منتشر شد و در نشانی زیر در دسترس خوانندگان است: http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Arman_Magazine_17-.pdf شمارۀ هفدهم فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان در دسترس دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه...